תקנות להגנת חיית הבר

תקנות להגנת חיית הבר מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות להגנת חיית הבר, תשל״ו–1976

תקנות בדבר הגנת חיית הבר


ק״ת תשל״ו, 2631; תשל״ז, 2288; תשל״ח, 1723, 1724; תשל״ט, 734; תשמ״א, 1033; תשמ״ג, 574, 1198; תשמ״ד, 411; תשמ״ה, 417, 1379, 1891; תשמ״ט, 1245; תשנ״א, 724; תשנ״ה, 356, 1372; תשנ״ז, 527, 894; תשנ״ח, 865, 899; תשנ״ט, 742; תש״ס, 593; תשס״ג, 1008; תשס״ה, 910, 990; תשס״ו, 253, 1148; תשע״א, 35, 433, 885; תשע״ב, 2, 974, 1707; תשע״ג, 644, 1122, 1566; תשע״ד, 538, 1561; תשע״ה, 1284; תשע״ו, 202, 750, 1036, 1160, 1698, 2250; תשע״ז, 328, 754, 1010, 1410; תש״ף, 375, 2744; תשפ״א, 4052; תשפ״ב, 1568, 1680; תשפ״ד, 1332.

עדכון סכומים: י״פ תש״ם, 1758; תשמ״א, 1287; ק״ת תשמ״ב, 227, 1103; תשמ״ג, 187, 1116; תשמ״ד, 154, 1105, 2663; תשמ״ה, 689, 1198, 1757; תשמ״ו, 77, 1529; תשמ״ז, 281, 709, 1141; תשמ״ח, 461, 1053; תשמ״ט, 412, 875; תש״ן, 316, 523; תשנ״א, 46, 429, 951; תשנ״ב, 306, 1396; תשנ״ג, 757; תשנ״ד, 343, 1127; תשנ״ה, 484; תשנ״ו, 298, 422, 1398; תשנ״ז, 707; תשנ״ח, 334, 665, 772; תשנ״ט, 856; תשס״ח, 988; תשע״ב, 1008; תשע״ג, 586; תשע״ד, 228, 1478; תשע״ז, 1112; תשע״ח, 2012, 2770; תשע״ט, 1319, 1480, 3086, 3263; תש״ף, 46, 130, 1494, 1510; תשפ״א, 256, 3595; תשפ״ב, 205, 1134, 2579, 3004; תשפ״ג, 172, 506, 1882, 1882; תשפ״ד, 612, 808.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק להגנת חיית הבר, תשט״ו–1955, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשנ״א, תשנ״ה, תשע״ז־4]
בתקנות אלה –
”האמנה“ – האמנה בדבר סחר בין־לאומי במינים של חיות בר וצמחיית בר הנתונים בסכנה;
”היתר צידה“ – היתר לצידת חיית בר מוגנת שניתן לפי סעיף 3 לחוק, למטרות המפורטות בו, ולפי תקנות אלה;
”היתר“ – היתר לסחר, להעברה או להחזקה, כמשמעותו בסעיף 8 לחוק;
”הרשות“ – הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים שהוקמה בסעיף 3 לחוק גנים ושמורות;
”חוק כלי הירייה“ – חוק כלי הירייה, התש״ט–1949;
”מבחן ציד“ – מבחן בכתב לקבלת רישיון ציד או היתר צידה שערך המנהל;
”מכסת רישיונות ציד“ – מספר רישיונות ציד שייקבע ויפורסם לפי תקנה 6ב;
”מנהל השירותים הווטרינריים“ – מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;
”רישיון לנשיאת כלי ירייה“ – רישיון שנתנה הרשות המוסמכת לפי חוק כלי הירייה;
”רישיון ציד“ – רישיון לצידת ציד שניתן לפי סעיף 3 לחוק, ולפי תקנות אלה;
”המנהל“ – מנהל הרשות;
”עבירת ציד“ – (נמחקה);
”צייד ותיק“ – מי שהיה בידו רישיון ציד תקף ביום תחילתן של תקנות להגנת חיית הבר (תיקון), התשע״ז–2017 (תחילתן של התקנות ביום 1.8.2017);
”תקופת רישיון“ – תקופה כוללת בת שלוש שנים שראשיתה ביום 1 בספטמבר שלאחר השנה שבה פורסמה מכסת רישיונות ציד.
קביעת ציד [תיקון: תשמ״א, תשמ״ג־2, תשנ״א, תש״ס, תשס״ה, תשס״ו־2, תש״ף־2, תשפ״א, תשפ״ב]
חיות בר אלה הן ציד:
אגמיה
ברווזי בר ממינים אלה:
ברכיה
Anas P. Platyrhynchos
שרשיר
Anas C. Crecca
קרקיר
Anas Querquedula
רחב מקור
Spatula Clypeata
צולל חומרי
Aythya (Nyroca) F. Ferina
צולל מצויץ
Aythya (Nyroca) Fuligula
(להלן – ברווזי בר)
זרזיר
יוני בר
(לא יחול מיום 16.9.2020 ועד יום 31.8.2024): שלו
תורים, (הוראת שעה מיום 16.9.2020 ועד יום 31.8.2024): למעט תור מצוי.
קביעת מזיקים [תיקון: תשמ״א, תשס״ו־2, תש״ף, תשפ״ב־2, תשפ״ד]
חיות בר אלה הן מזיקים:
דרורים
חולדות
חולדים
עפרוני השדות
עפרוני מצויץ
עטלפים אוכלי פירות
עכברים מצויים
מריונים (עכברי ריצה מצויים)
נברני שדה
בולבול
נוטריה
(לא יחול מיום 10.1.2022 ועד יום 30.6.2025): עורב אפור
(לא יחול מיום 10.1.2022 ועד יום 30.6.2025): עורב הודי.
עונה אסורה בציד [תיקון: תשל״ח, תשמ״ג־2, תש״ס, תשס״ו־2]
לא יצוד אדם סוגי ציד המפורטים להלן בתקופת השנה המתחילה ב־1 בפברואר והמסתיימת ב־31 באוגוסט:
אגמיה
ברווזי בר
יוני בר
נוטריה
שלו
תורים.
הגבלת כמות [תיקון: תשל״ח, תשמ״ט, תשנ״א, תש״ס, תשס״ו־2]
לא יצוד אדם ביום אחד ברווזי בר במספר העולה על עשרה.
איסור ציד בלילה [תיקון: תשל״ח, תשמ״א]
(א)
לא יצוד אדם משקיעת החמה ועד זריחתה אלא אם קיבל לכך את כל אלה:
(1)
היתר בכתב מאת המנהל;
(2)
היתר מאת הממונה על השמירה לפי חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ״א–1961;
(3)
הסכמה בכתב מאת מחזיק המקרקעין שבתחומם בכוונתו לצוד;
(4)
היתר בכתב מאת מפקד תחנת המשטרה הקרובה ביותר למקום הציד או האחראי על התחנה – אם המקרקעין שבתחומם בכוונתו לצוד נמצאים בתחום 2 ק״מ מהגבול.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר לצוד ברווזי בר עד חצי שעה לאחר שקיעת החמה ומחצי שעה לפני זריחתה ללא היתר בכתב מאת המנהל.
שיטות ואמצעים אסורים [תיקון: תשל״ח, תשמ״ד, תשמ״ה, תשנ״א, תשע״ז־4]
(א)
לא יצוד אדם בכלי יריה אלא ברובה היורה גלולות עופרת או המופעל בקפיץ בלבד וקנהו אינו סלילי, אלא על פי היתר בכתב מאת המנהל.
(ב)
לא ישסה אדם כלב בחיית בר כדי לצודה, זולת אם הוא בעל רשיון צייד או היתר צידה, המסתייע בכלב לאיתור חיית בר מהמינים: חוגלה, חזיר בר, דרבן, או לאיסוף שלל הצייד לאחר שנצוד כדין.
(ג)
לא יצוד אדם בעזרת חץ וקשת אלא בהיתר בכתב מאת המנהל.
(ד)
לא יצוד אדם מתוך כלי רכב ממונע, אלא אם כן אושר לו כאמור בהיתר צידה למטרות של שמירת האיזון בטבע, מניעת נזקים לחקלאות או מחלות מידבקות באדם או בחי; היתר צידה כאמור לא יאפשר ירי מכלי רכב שהוא בתנועה.
(ה)
לא יחזיק אדם ברכב רובה ציד אלא כשהוא ארוז בנרתיק ובלתי טעון, אלא אם כן ניתן לו אישור לפי תקנת משנה (ד).
סייג [תיקון: תשמ״ד]
בעל רשיון ציד לא ישתף בפעולת הציד ולא יעשה את דרכו אל מקום הציד וממנו בליווי מי שאינו בעל רשיון ציד אך ברשותו, באותה עת, כלי ציד.
מכסת רישיונות ציד [תיקון: תשע״ז־4]
(א)
המנהל יקבע ויפרסם באתר האינטרנט של הרשות מדי שלוש שנים, ב־1 בחודש ספטמבר, מכסת רישיונות ציד כוללת וכן מכסה לציידים שאינם ותיקים; קבע המנהל מכסת רישיונות ציד כוללת במספר קטן מ־1,200 או שמכסת הציידים שאינם ותיקים קטנה מ־300, תהיה הקביעה טעונה אישור של השר.
פורסמה הודעה בדבר קביעת מכסת רשיונות ציד לפיה מכסת רישיונות הציד הכוללת תעמוד על 2,365 רישיונות ציד לתקופת הרישיון שתחל ביום 1.9.2018 ותסתיים ביום 31.8.2021.
(ב)
מכסת רישיונות ציד תהיה לפי שיקולים של שמירת טבע, בין השאר, לאור מצב אוכלוסיית חיות הבר בישראל, ובשים לב לפעולות הנדרשות לשם קיום הוראות לפי החוק ואכיפתן.
אישור זכאות מוקדמת [תיקון: תשע״ז־4]
(א)
המבקש לקבל רישיון ציד יגיש למנהל בקשה לאישור זכאות מוקדמת; בקשה כאמור תוגש בין יום פרסום מכסת רישיונות הציד ובין יום 1 באוקטובר של אותה שנה.
(ב)
אישור זכאות מוקדמת יינתן למבקש שהתקיימו בו כל אלה:
(1)
הוא בן 21 שנים;
(2)
הוא אזרח או תושב קבע בישראל;
(3)
הוא עבר בהצלחה מבחן ציד; ואולם לא יידרש אדם לעבור מבחן ציד, אם יש בידו רישיון ציד תקף במועד הגשת הבקשה או שהיה בידו רישיון ציד תקף לאורך כל תקופת הרישיון שקדמה לכך;
(4)
לא נפתחה בעניינו חקירה פלילית, לא הוגש נגדו כתב אישום, והוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, לדעת המנהל, הוא אינו ראוי לקבל רישיון ציד;
(5)
הוא לא קיבל הודעת תשלום קנס בשל עבירה לפי החוק או לפי חוק גנים ושמורות, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, לדעת המנהל, הוא אינו ראוי לקבל רישיון ציד.
עריכת הגרלה [תיקון: תשע״ז־4]
(א)
עלה מספר הזכאים לפי תקנה 6ג על מכסת רישיונות הציד הייעודית לציידים שאינם ותיקים, יחולקו הזכאים לשתי קבוצות אלה:
(1)
זכאים שהיה בידם רישיון ציד תקף לאורך כל תקופת הרישיון הנוכחית;
(2)
זכאים שלא מתקיים בהם התנאי הקבוע בפסקה (1).
(ב)
המנהל יקיים הגרלה באופן ששישים אחוזים מהמכסה האמורה בתקנת משנה (א) תוקצה לזכאים המפורטים בתקנת משנה (א)(1), וארבעים אחוזים לזכאים המפורטים בתקנת משנה (א)(2).
(ג)
המנהל יפרסם באתר האינטרנט של הרשות שכתובתו www.parks.org.il נוהל בדבר אופן עריכת ההגרלה, לרבות הוראות הנוגעות לגורמים שיפקחו על ביצועה, וכן יפרסם את מועד עריכת ההגרלה חודש טרם מועד ההגרלה לפחות.
(ד)
נערכה הגרלה, יודיע המנהל למשתתפים בהגרלה את תוצאותיה בתוך חודש ממועד ההגרלה.
כללים למתן רישיונות ציד [תיקון: תשל״ח, תשמ״א, תשנ״א, תשנ״ה־2, תשס״ו־2, תשע״ז־4]
(א)
לא יינתן רישיון ציד לאדם אלא אם כן התקיימו בו כל אלה:
(1)
הוא נמצא זכאי לפי תקנה 6ג, ואם נערכה הגרלה לפי תקנה 6ד – שמו עלה בגורל;
(2)
הוא מבוטח בחברת ביטוח נגד נזקי גוף של צד שלישי כתוצאה מציד לתקופת הרישיון;
(3)
הוא הציג אישור של הרשות המוסמכת לפי חוק כלי הירייה, ולפיו הוא כשיר ועבר הכשרה לקבלת רישיון לנשיאת כלי ירייה לפי החוק האמור.
(ב)
לא עמד מבקש רישיון בתנאים המפורטים בתקנת משנה (א) בתוך 4 חודשים ממועד אישור הזכאות המוקדמת לפי תקנה 6ג(ב) או אם נערכה הגרלה לפי תקנה 6ד(ב), מהיום שבו קיבל הודעה מהמנהל בדבר זכייתו בהגרלה כאמור, לפי העניין, לא יהיה זכאי אותו מבקש לקבלת רישיון ציד באותה תקופת רישיון; אם נערכה הגרלה – ייגרע ממכסת רישיונות הציד ויבוא במקומו הבא אחריו ברשימת הזוכים בהגרלה מבין קבוצת הזכאים שממנה נגרע כאמור בתקנה 6ד(א) (בתקנת משנה זו – הזוכה החדש); הזוכה החדש יידרש לעמוד בתנאים הקבועים בתקנת משנה (א) בתוך פרק זמן סביר ולא יאוחר מתחילת תקופת הרישיון; לא עמד הזוכה החדש בתנאים האמורים – לא יבוא במקומו זוכה אחר.
(ג)
הודעה על אישור זכאות מוקדמת או על זכייה בהגרלה כאמור בתקנת משנה (ב) יראו אותם כאילו הומצאו כדין לנמען, גם בלא חתימה על אישור המסירה, אם חלפו חמישה עשר ימים מיום שנשלחה בדואר רשום, זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו.
(ד)
רישיון ציד יינתן לתקופה של שנה והוא יחודש מדי שנה בשנה בתקופת רישיון ובלבד שבעל הרישיון שילם את אגרת רישיון הציד הקבועה בתקנה 8(א)(3) מדי כל שנה; ואולם אם חדל להתקיים בבעל הרישיון התנאי לפי תקנת משנה (א)(2) או אם בוטל או פקע תוקפו של הרישיון לנשיאת כלי ירייה כאמור בתקנת משנה (א)(3), יפקע תוקפו של רישיון הציד; אם הותלה תוקפו של רישיון לנשיאת כלי ירייה, יראו את רישיון הציד כמותלה לאותו פרק הזמן שבו הותלה תוקפו של רישיון כאמור.
כללים למתן היתר צידה [תיקון: תשמ״ה־3, תשע״ז־4]
לא יינתן היתר צידה לאדם אלא אם כן התקיימו כל אלה:
(1)
הוא הגיע לגיל 21;
(2)
הוא אזרח או תושב קבע בישראל;
(3)
לא נפתחה בעניינו חקירה פלילית, לא הוגש נגדו כתב אישום, והוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, לדעת המנהל, הוא אינו ראוי לקבל היתר צידה;
(4)
הוא לא קיבל הודעת תשלום קנס בשל עבירה לפי החוק או לפי חוק גנים ושמורות, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, לדעת המנהל, הוא אינו ראוי לקבל היתר צידה;
(5)
לעניין היתר המתיר שימוש בכלי ירייה –
(א)
הוא הציג את אישור הרשות המוסמכת לפי חוק כלי הירייה, ולפיו הוא כשיר ועבר הכשרה לקבלת רישיון לנשיאת כלי ירייה או הרשאה לנשיאת כלי ירייה לפי אותו חוק, וכן אישור על כך שעבר הכשרה לפי חוק כלי הירייה מאת הרשות המוסמכת או באמצעות תעודה לפי סעיף 10(ג) לחוק האמור מאת בעל רישיון מיוחד המחזיק ברישיון האמור למטרות הקבועות בסעיף 3 לחוק; ואולם אם בוטל או פקע תוקפם של רישיון לנשיאת כלי ירייה או ההרשאה כאמור, יפקע תוקפו של היתר הצידה; אם הותלה תוקפם של רישיון לנשיאת כלי ירייה או ההרשאה כאמור, יראו את היתר הצידה כמותלה לאותו פרק הזמן שבו הותלה תוקפם של הרישיון או ההרשאה כאמור;
(ב)
עבר בהצלחה מבחן ציד המתאים להיתר המבוקש ושילם את האגרה הקבועה בתקנה 8(א)(2), או שהוא מחזיק ברישיון ציד תקף; מבקש שעבר את המבחן האמור בהצלחה במהלך ארבע השנים שקדמו למתן ההיתר, יהיה פטור מהמבחן ומתשלום האגרה כאמור.
סירוב, התליה וביטול רישיון ציד או היתר צידה [תיקון: תשנ״א, תשע״ז־4]
(א)
המנהל רשאי לסרב לתת, להתלות או לבטל רישיון ציד או היתר צידה, לאחר שנתן לבעל הרישיון או ההיתר, לפי העניין, הזדמנות להשמיע את טענותיו, אם התקיים אחד מאלה:
(1)
הרישיון או ההיתר ניתן לו על יסוד מידע כוזב או מטעה;
(2)
הוא הפר תנאי מהותי מתנאי הרישיון או ההיתר;
(3)
הוא הפר הוראה מהותית מהוראות לפי החוק או לפי חוק גנים ושמורות או לפי תקנות אלה;
(4)
הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי עוד להחזיק ברישיון ציד או בהיתר צידה.
(ב)
בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (א), המנהל רשאי להתלות רישיון ציד או היתר צידה לאחר שנתן לבעל הרישיון או ההיתר הזדמנות להשמיע את טענותיו, אם נפתחה חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגדו בשל עבירה כאמור בתקנת משנה (א)(4), או שקיבל הודעת תשלום קנס בשל ביצוע עבירה לפי החוק או לפי חוק גנים ושמורות, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי עוד להחזיק ברישיון ציד או בהיתר צידה, עד לסיום ההליכים נגדו או עד לתשלום הודעת הקנס, לפי העניין.
(ג)
בהחלטה על התליה לפי תקנת משנה (א) או (ב), רשאי המנהל להורות כי תנאי לסיום ההתליה יהיה כי אותו אדם יעבור בהצלחה מבחן ציד, ולקבוע תנאים נוספים ככל הדרוש להבטחת קיום הוראות לפי החוק או חוק גנים ושמורות.
אגרת רשיון ציד [תיקון: תשל״ז, תשל״ח, תשל״ח־2, תשל״ט, תשמ״ה־2, תשנ״ז־2, תשע״ז־4, [הודעות]]
(א)
בעד רישיון ציד תשולם אגרה בסכומים ובמועדים המפורטים להלן:
(1)
במועד הגשת בקשה לאישור זכאות מוקדמת תשולם אגרה בסכום של 175 שקלים חדשים (מתואם לאפריל 2017; החל מאוקטובר 2023, 198 ש״ח);
(2)
במועד מבחן ציד תשולם אגרה בסכום של 300 שקלים חדשים (מתואם לאפריל 2017; החל מאוקטובר 2023, 339 ש״ח);
(3)
במועד קבלת רישיון ציד תשולם אגרה בסכום של 1,340 שקלים חדשים (מתואם לאפריל 2017; החל מאוקטובר 2023, 1,506 ש״ח), והרישיון יהיה בר־תוקף לאחר תשלום האגרה.
(ב)
סכום האגרה הנקוב בתקנת משנה (א) יהיה צמוד למדד וישתנה ב־1 באפריל וב־1 באוקטובר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ג)
סכום האגרה שהשתנה כאמור בתקנת משנה (ב) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של 50 אגורות יעוגל כלפי מעלה.
(ד)
בתקנה זאת –
”המדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילת תקנות אלה – המדד שפורסם בחודש מאי 1997.
[תיקון: תשע״ז־4]
(בוטלה).
סימון [תיקון: תשל״ח, תשנ״ה]
(א)
המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך, רשאי לסמן חיות בר שברשות מחזיק וכל תולדה שלהן.
(ב)
המחזיק בחיות בר ימציא למנהל, לפי דרישתו, את חיות הבר במקום ובמועד שקבע המנהל לשם ביצוע הסימון, ויגיש לו כל סיוע הדרוש לענין.
(ג)
על אף האמור בתקנות משנה (א) ו־(ב) רשאי המנהל לדרוש מהמחזיק בחיות בר לסמן אותן וכל תולדה שלהן בעצמו, בדרך שיורה לו המנהל.
(ד)
בתקנה זו, ”חיית בר“ – למעט מזיק וחיית בר מטופחת.
דיווח [תיקון: תשנ״ה]
מחזיק בחיות בר ידווח עליהן למנהל ב־1 בינואר של כל שנה, לפי טופס 1 בתוספת.
גני חיות
רשות מקומית המחזיקה חיות בגן חיות תמסור למנהל בכל שנה בין 1 בספטמבר ו־15 בו תסקיר, בטופס שהורה המנהל, על מספר חיות הבר וסוגיהן שבהחזקתה כאמור, במשך השנה שקדמה להגשת התסקיר.
מלאכת מילוי עורות
לא יעסוק אדם במלאכת מילוי עורות של חיות בר, אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר.
בקשת היתר לסחר, החזקה או העברה [תיקון: תשמ״ג, תשנ״ה]
(א)
בקשה להיתר תוגש למנהל לפי טופס 2 בתוספת; עותק הבקשה יישלח למנהל השירותים הווטרינריים.
(ב)
המנהל רשאי לדרוש מן המבקש פרטים נוספים הנחוצים, לדעתו, לטיפול בבקשה.
(ג)
המנהל רשאי לתת היתר, בתנאים או בלעדיהם, לסרב לתתו, לשנותו או לבטלו בכל עת.
(ד)
היתר יינתן לפי טופס 3 בתוספת.
תנאים למתן היתר [תיקון: תשנ״ה, תשע״ג]
לא יתן המנהל היתר אלא בהתקיים כל אלה:
(1)
ההיתר המבוקש תואם את הוראות האמנה;
(2)
מנהל השירותים הווטרינריים נתן הסכמתו למתן היתר כמבוקש.
(3)
אם ההיתר הוא למבקש שעיסוקו בגידול או ברבייה של חיות בר מסדרת הקופאיים (הפרימאטים) שיובאו לישראל, יינתן היתר ליצוא חיות הבר או יצוא תולדותיהן למדינה אחרת, או היתר אחר שנועד לשרת יצוא כאמור, רק אם ההיתר הוא למטרות של שמירת טבע, שיקום והצלה, או חינוך ותצוגה.
אגרת היתר סחר [תיקון: תשנ״ה, [הודעות]]
(א)
בעד מתן היתר –
(1)
לסחר שעניינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס׳ 1 לאמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 200 שקלים חדשים (מתואם לאוקטובר 1994; החל מיום 16.11.2023, 400 ש״ח);
(2)
לסחר שעניינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס׳ 2 לאמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 100 שקלים חדשים (מתואם לאוקטובר 1994; החל מיום 16.11.2023, 199 ש״ח);
(3)
לסחר שעניינו יבוא או יצוא של חיית בר שאינה נכללת בנספחי האמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 50 שקלים חדשים (מתואם לאוקטובר 1994; החל מיום 16.11.2023, 100 ש״ח);
(4)
לסחר שאיננו יבוא או יצוא ישלם המבקש אגרה בשיעור של 500 שקלים חדשים לשנה (מתואם לאוקטובר 1994; החל מיום 16.11.2023, 1,002 ש״ח); על אף האמור בפסקה זו יהיה פטור מתשלום אגרה מי שהמחזור השנתי שלו בסחר כאמור, אינו עולה על סך 4,000 שקלים חדשים לשנה (מתואם לאוקטובר 1994; החל מיום 16.11.2023, 7,952 ש״ח);
(5)
להחזקת חיית בר ישלם המבקש אגרה בסך 150 שקלים חדשים לשנה (מתואם לאוקטובר 1994; החל מיום 16.11.2023, 303 ש״ח), אולם מי שמחזיק בפחות מ־5 חיות בר או מי שמחזיק בחיות בר לצורכי מחקר יהיה פטור מתשלום אגרה כאמור.
(ב)
הסכום הנקוב בתקנת משנה (א) יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והוא ישתנה כל אימת שהמדד עלה ב־5% לפחות או שחלפו ששה חודשים ממועד השינוי האחרון, לפי המוקדם.
(ג)
המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנת משנה (א) כפי שהשתנתה עקב האמור בתקנת משנה (ב).
סייג לחובת היתר [תיקון: תשנ״ה]
בעל רשיון ציד והיתר צידה מיוחד פטור מחובת היתר להחזקה או העברה לגבי גווית חיית בר שנצודה בידו כדין, ובלבד שלהחזקה או להעברה ניתנו כל אישור או הסכמה של מנהל השירותים הווטרינריים הנדרשים לפי כל דין אחר.
ביטול
תקנות להגנת חיית הבר, תשל״א–1971 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות להגנת חיית הבר, תשל״ו–1976“.
[תיקון: תשנ״ה]

תוספת

טופס 1

(תקנה 10א)

דיווח שנתי על החזקת חיות בר

אל: מנהל רשות שמורות הטבע
1.
אני מודיע בזה כי אני מחזיק ברשותי חיות בר ממינים ובמספר כמפורט להלן:
 שם בעל החייםהמין (ז)(נ)מספר
1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
להלן פירוט השינויים שחלו במהלך השנה האחרונה:
1.
תמותה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
התרבות: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.
בסה״כ נוספו/פחתו: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.
מצ״ב תווי סימון של בעלי החיים שמתו.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תאריך
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימת המחזיק

טופס 2

(תקנה 12א(א))

בקשה להיתר לסחר/החזקה/העברה של חיות בר

אל: מנהל רשות שמורות הטבע:
1.
שם המבקש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . באותיות לועזיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
כתובת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רחוב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .מס׳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ישוב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .מיקוד
3.
טלפון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פקסמיליה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.
חיות הבר שלגביהן מבוקש ההיתר (שם עממי ושם מדעי בלטינית)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.
כמות: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.
המקור שממנו נלקחו חיות הבר (מהבר, משביה וכיו״ב):*
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.
מקום החזקה של חיות הבר: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.
מטרת ההחזקה של חיות הבר: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.
דרך ההובלה (פירוט מדויק): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.
הערות ופרטים נוספים: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.
הערות מנהל השירותים הווטרינריים: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תאריך
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימת המבקש
* היה מקור בעלי החיים מחוץ לישראל יצורף אישור, לפי האמנה, מארץ המוצא.

טופס 3

(תקנה 12א(ד))

היתר לסחר/העברה/החזקה של חיות בר

בתוקף סמכותי לפי תקנה 12א לתקנות להגנת חיית הבר, התשל״ו–1976, אני מתיר בזה ל-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שכתובתו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.
לסחור/להחזיק בחיות בר כמפורט להלן:
 שם עממישם מדעיכמות
1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
להעביר ממקום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . למקום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חיות בר כמפורט לעיל.
3.
תנאים להיתר:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.
בעד היתר זה תשולם אגרה בסך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שקלים חדשים.
5.
ההיתר בתוקף מיום תשלום האגרה עד יום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תאריך
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .המנהל


ט׳ באב תשל״ו (5 באוגוסט 1976)
  • אהרן אוזן
    שר החקלאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.