תולדות תנאים ואמוראים/ג/רב גידל דמן נרש


רב גידל דמן נרשעריכה

נזכר פסחים קז. אמר ר"ה אמר רב וכן תני רב גידל דמן נרש, ומשמע שם שהיה בזמן סתם רב גידל, וביוחסין העתיק הגמרא שלא כראוי וז"ל אמר ר"ה תני גידל דמן נרש, וזה כונת מה"ר שכתב לא מצאתי.