תולדות תנאים ואמוראים/ג/גידל בר רעולאי


גידל בר רעולאיעריכה

בגיטין לד. ששלח גט לאשתו והיה בזמן אביי ורבא, ושם נח: שקיבל ארעא בטסקא מבני באגא - אתא לקמיה דר"פ, ואין ידוע אם היה צורבא מרבנן.