תולדות תנאים ואמוראים/ג/רב גביהא מארגיזא


רב גביהא מארגיזאעריכה

בגיטין ז. א"ל ר"ה בר נתן לרב אשי מאי דכתיב - אמר לו, רב גביהא מארגיזא אמר בהא טעמא כל שיש לו קנאה על חבירו ודומם שוכן עדי עד עשה לו דין א"ל רב אשי אלא מעתה צקלג - א"ל אי הוה רב גביהא מבי ארגיזא הכא הוה אמר בה טעמא, ומזה אנו רואין שהיה בזמן רב אשי דרשן מפואר.