תולדות תנאים ואמוראים/ג/ר' גדולה


ר' גדולהעריכה

בירושלמי יבמות פ"ה הי"א ר' זעירה בשמו, אך בל"ס צ"ל ר' גידול כגירסת קרבן העדה.