תולדות תנאים ואמוראים/ג/גמלא


גמלאעריכה

(עמיאל בן גמלי, במדבר פי"ג-יב).

אבא אלעזר בן גמלא (תנא) גיטין ל:, ובביצה יג: גרס בן גימל.

ר' חנינא בן גמלא סנהדרין קיא. (ושם צ"ל בן גמליאל).