תולדות תנאים ואמוראים/ב/ר' בנימין בר לוי


ר' בנימין בר לויעריכה

(בדור ד' לאמוראי א"י).

היה תלמיד דתלמידי דר' יוחנן כפאה רפ"א אמר ר' בנימין בר' לוי, ר' יצחק ור' אמי הוון יתבון מקשיי, ובע"ז פ"ב רה"ט ר' יעקב בר אחא ר' חייא בשם ר' יוחנן - א"ר בנימין בר ליואי (וצ"ל לוי) והוא שנתבשל כמאכל בן דרוסאי.

ונזכר בהלכה תרומות רפ"א, פ"ג סה"א, פסחים פ"ב סה"א, סוכה פ"ה ה"א, גיטין פ"ז ה"א.

ובאגדה מצינו דבריו היקרים בפד"כ קלז. שאמר עתידין תחומי ירושלים להיות מלאים אבנים טובות, ובתנחומא וארא-ח אם ילך אדם ויגע בתורה וישב לו אני מראה מעשיו בעולם, ובאס"ר פ"ב-יג, שהש"ר פ"ג"ד, ויק"ר רפ"כח.

האומרים בשמו מצינו ר' אבון כפסחים פ"ז ה"ו, הוריות פ"א ה"ו, ר' הונא בשמו אס"ר פ"ב-יד בעה"ז בזמן שרוח צפונית מנשבת אין רוח דרומית מנשבת אבל לע"ל וכו', ובויק"ר פ"ט-ו המאמר ר' יוסי בשמו, ובמ"ר פ"יג-ב גרס ר' חוניא בשמו, ובשהש"ר ספ"ד נשתבש עוד יותר וקאמר ר' הונא בשם ר' יהושע בר' בנימין ב"ל.

ואפשר שהיה בנו של הדרשן הנודע ר' לוי.