תו"א על משלי כו


פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ככלב שב על קיאו, כסיל שונה באיוולתו" -
עבירות שהתודה עליהן יום הכיפורים זה, לא יתודה עליהן יום הכפורים אחר;
ואם שנה בהן, צריך להתודות יום הכיפורים אחר;
ואם לא שנה בהן וחזר והתודה עליהן, עליו הכתוב אומר ככלב שב על קיאו כסיל שונה באולתו.
רבי אליעזר בן יעקב אומר: כל שכן שהוא משובח, שנאמר (תהילים נא) כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד!
אלא מה אני מקיים ככלב שב על קיאו... - כדרב הונא, דאמר רב הונא: כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה... נעשית לו כהיתר"
עבירות שנתודה עליהן ביום הכיפורים שעבר, אינו צריך להתוודות עליהן יום הכיפורים הבא;
אם עשה כן, עליו הכתוב אומר ככלב שב על קאו כסיל שונה באולתו.
תני, ר' ליעזר אומר: הרי זה זריז ונשכר, מאי טעמיה דר' ליעזר? (תהילים נא) וחטאתי נגדי תמיד.
מה מקיים ר"א טעמא דרבנן, ככלב שב על קאו כסיל שונה באולתו? - בשונה באותה העבירה.
מה מקיימין רבנן טעמא דרבי ליעזר, וחטאתי נגדי תמיד? - שלא יהו בעיניו כאילו לא עשאן, אלא כשעשאן ונמחל לו"