תו"א על משלי כה


פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מים קרים על נפש עייפה" -

  • (יומא עז.): "רחיצה דאיקרי 'ענוי', מנא לן?... אמר ר' יצחק: מהכא: מים קרים על נפש עיפה.
ודילמא משתיה?
מי כתיב בנפש עיפה? על נפש עיפה כתיב."

"ושמועה טובה מארץ מרחק" -

  • "וכי מה ראו לסמוך בשורות טובות לגשמים?
רבי ברכיה בשם רבי לוי: על שם מים קרים על נפש עיפה שמועה טובה מארץ מרחק." (ירושלמי ברכות דף סה א)