תו"א על משלי יד כד

(משלי יד כד): "עטרת חכמים עשרם" -

  • (סוטה מט ב): "משמת רבי אלעזר בן עזריה בטלו עטרות חכמה, שעטרת חכמים עשרם"