תו"א על מלאכי ג יח

"בין צדיק לרשע, בין עובד אלהים לאשר לא עבדו" -

  • (חגיגה ט ב): "אמר לו בר הי הי להלל: מאי דכתיב ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלהים לאשר לא עבדו? היינו צדיק היינו עובד אלהים, היינו רשע היינו אשר לא עבדו! אמר לו: עבדו ולא עבדו תרוייהו צדיקי גמורי נינהו, ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד. אמר לו: ומשום חד זימנא קרי ליה לא עבדו?! אמר לו: אין, צא ולמד משוק של חמרין, עשרה פרסי בזוזא, חד עשר פרסי בתרי זוזי."