תו"א על ישעיהו לג


פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פחדו בציון חטאים" -

  • (ברכות ס.): "ההוא תלמידא דהוה קא אזיל בתריה דרבי ישמעאל ברבי יוסי בשוקא דציון, חזייה דקא מפחיד, אמר ליה: חטאה את, דכתיב פחדו בציון חטאים! אמר ליה: והכתיב (משלי כח) אשרי אדם מפחד תמיד?! אמר ליה: ההוא בדברי תורה כתיב."