תבנית:ציטוט השבוע 2016 48

Cquote2.svg (יד) כלבו - ספר זה לא נודע מחברו... ובשו"ת פני אהרן לכמוהר"ר אהרן אמארילייו... כתב משלשלת הקבלה שהוא הריב"ש, ושמח הרבה על זה כי מעתה נתגלה מי הוא מחבר הכלבו. וגם כתב דספר הנייר הוא ספר הכלבו. ושם נסתפק אם רבינו אשר שמביא הכלבו הוא הרא"ש אבי הטור ע"ש. ושלשה המה נפלאו! כבר כתבנו דאין לסמוך על שלשלת הקבלה כלל. ומי יוכל לחשוב דהריב"ש מחבר הכלבו -- הס! כי לא להזכיר. ומה שכתב דספר הנייר הוא ספר הכלבו -- אינו אמת, כי אני הדל ראיתי ספר הנייר על קלף כ"י ישן נושן ואינו ספר הכלבו.... ורבינו אשר שמזכיר הכלבו אינו אבי הטור כמו שכתבתי במקום אחר. וכל זה פשוט. Cquote1.svg
החיד"א בשם הגדולים, ח"ב אות כ