שערי אורה (חב"ד) שער החנוכה א ה

ה)

והנה ידוע שיש ג' מדרגות עולם שנה נפש ובחי' עולם הוא חיצוניות העולמות כמו המלאכים וע' שרים עליונים שכלולי' מחומר וצורה ואומרים שירה וכמ"ש וצבא השמים לך משתחווים ולכל עולם יש בחי' נוגה המסתיר אור האלקי שם והן היכלות הק"נ שיוכלו להיות בבחי' הפירוד לפרקים והן מקבלים מז' מדות דמרכב' חג"ת שבכל עול' כו' וכמו שמבואר למעלה בענין מדות דחג"ת דאברהם וישמעאל יצחק ועשו. והנה כאשר היה עיקר ענין הדלקת הנרות ע"י אהרן כה"ג להעלות את הנרות שהן כללות נש"י שזהו בחי' נפש והן ע' נפש דיעקב שנאחזים בז' מדות דאצי' כנ"ל להאיר אור הח"ע בכל מדה כנ"ל כך היה תועלת מזה להאיר גם במדריגות חיצוניות העולמות בבחי' נוגה דכל עולמות החיצונים דמלאכים וע' שרים להאיר את החשך הגס דשם שלא יסתירו כ"כ (וכמו באדם למטה שכאשר כ"ח מ"ה שבנפשו מאיר בנקודת לבבו אז גם חומר גסות לבו בתאוה רעה נופל קצת ומתעורר גם בגופו לתשובה בלב נשבר כו') אך הנה עיקר ענין הדלקת הנרות במקדש היה רק בשביל פנימיות העולמות והן בשביל ע' נפש דיעקב למעלה שיוסיפו אור להאיר לענפי' המסתעפים מהם גם בהיותם במדרגות התחתונות ושפלות ביותר בבחי' ק"נ דבי"ע עד נגה דעשי' שרובו רע שגם שם יהופך מרע לטוב ע"י תשובה ומעש"ט וזהו שנקראו בשם יעקב יו"ד עקב ונק' יוצאי ירך יעקב דהיינו שנמשך מיוד דיעקב שהוא אור החכמה לבחי' עקב שהן הנשמות הנשפלות בבחי' עקביי' דנגה שהוא הנחש הקדמוני שכרוך על העקב וכמ"ש ואתה תשופנו עקב וכמ"ש בזהר דחויא קטיר לרגלוהי דנוק' שגם שם יאיר אור האלקי והוא ע"י תוקף אור המשכה דח"ע בנש"י שנק' נר ה' שעי"ז מאירים ומזככים לנפש הבהמיות המסתרת בז' מדות הרעות כנ"ל (וז"ש דוד נר לרגלי דבריך שדבר ה' זו הלכה דאורייתא מח"ע נפקת מאירה גם ברגלי שהן נשמות שבעקביים כמו נשמות שבדורות אלה שבעקבות משיחא שהק"נ שאחוז בעקב מסתיר מאד ועכ"ז נר לרגלי דבריך וד"ל):