שמות רבה ל יא

יא דבר אחר "וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים" (שמות יט, טז) "ויהי ביום השלישי בהיות הבקר" בבקר ניתנה התורה ובערב נתנו המשפטים הדא היא דכתיב (איוב ד, כ) "מבקר לערב יֻכַּתוּ". משל לשנים שירדו למקמא לעסוק במלאכה אחד אומן ואחד הדיוט. מי גרם להדיוט ללקות לפי שלא היה לו מי שילמדנו. כך הקב"ה עמד על הר סיני ומחזיק בדין שנאמר (דברים לב, מא) "ותאחז במשפט ידי". אמר דוד (תהלים ז, ט) "שפטני ה' כצדקי" בדק ולא היה לו שילמדנו ולקה התחיל צווח (שם קמג, ב) "ואל תבא במשפט את עבדך". כל כך אימתי עד שלא סידר לפניו את המשפטים לקיים מה שנאמר מבקר לערב יֻכַּתוּ. דבר אחר "וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים" מהו (איוב ד, כ) "מבלי משים לנצח יאבדו" אמר איוב להקב"ה (שם כג, ג) "מי יתן ידעתי ואמצאהו" (ד) "אערכה לפניו משפט". משל לבריון שהיה שכור. בעט בפלקי והוציא איסרין רגם איקונין של מלך קלל לשוטר אמר הודיעני באיזה המקום המלך שרוי ואני מלמדו את הדין. נכנס הראו לו המלך יושב בבימה סגר למטרונה וטרד אפרכוס סימא לדוכוס נתן קטריקי לקרטוס קרב קיסין למגיסטיר. כיון שראה המלך עושה כך נתיירא. אמר בבקשה מכם שכור הייתי ולא ידעתי כח המלך. כך היה איוב עומד וצווח מי יתן ידעתי ואמצאהו אערכה לפניו משפט. רגם האיקונין שאמר (שם ג, ב) "יאבד יום אולד בו". בעט בפילקי והוציא איסרין (שם, ח) "יחשכו כוכבי נשפו". קלל לשלטון (שם, ה) "הלילה ההוא יקחהו אֹפֶל". ראה המלך יושב בבימה סגר למטרונה (במדבר יב, י) "והנה מרים מצורעת כשלג". טרד למשה (יב) "לכן לא תביאו את הקהל הזה". סימא לדוכוס זה יצחק שנאמר (בראשית כז, א) "ותכהין עיניו מראות". נתן קטריקי לאברהם שנאמר (שם טו, יג) "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך". קרב קיסין על יעקב (שם לב, לא) "והוא צֹלֵעַ על ירכו". כשראה איוב אמר בבקשה ממך שכור הייתי שנאמר (איוב יט, ד) "ואף אמנם שגיתי אתי תלין משוגתי". וכל כך למה שלא היו יודעין כחו של דין. הוי "מבלי משים לנצח יאבדו":