שמות רבה ל ה


ה. עריכה

בא וראה כמה משובחת פרשה זו כמה פרשיות בה וכמה אזהרות הזהיר הקב"ה לישראל בפרשה זו. "כִּי תִקְנֶה עֶבֶד עִבְרִי" "כִי יִמְכֹּר אִישׁ אֶת בִּתּוֹ לְאָמָה" "וּמַכֵּה אָבִיו" ומה ענין אלו לאלו אמר להם הקב"ה לישראל אני קניתי אתכם במצרים בעשר מכות שהראיתי שנאמר ( תהלים קלט, יד) נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאד כשם שאתם מצווים לא תעבוד באחיך יותר מו' שנים שלא בראתי את העולם אלא לו' ימים לפיכך נתתי לך ו' שנים שתהא רשאי לעבוד בעבד עברי. "כִי יִמְכֹּר אִישׁ אֶת בִּתּוֹ לְאָמָה" בת אחת היתה לי ומכרתיה לכם שאין אתם מוציאין אותה אלא חבושה בארון "לֹא תֵצֵא כְּצֵאת הָעֲבָדִים" נהגו בה כבוד ששביתם אותה מאצלי שנאמר (שם סח, יט) עלית למרום שבית שבי. וכן דוד משבח (שם קמז, א) הללויה כי טוב זמרה אלהינו כי נעים. ר' שמואל אומר הזהיר הקב"ה קל בחמור שהרבה אזהרות יש כאן כגון מכה אביו ואמו. אמר הקב"ה חם אבי כנען לא הכה אלא ראה בלבד עכשיו הוא ובניו עבדים לעולם המקלל והמכה עאכ"ו ומי היו אלו עשרת השבטים שלא רצו ליתן עליהם עולו של הקב"ה ובא סנחריב עליהם והגלם. משל למלך שהיו לו עשרה בנים ומרדו בו ובטלו עשר דיוטגמאות שלו ציווי מלך. אמר להם כשם שבטלתם שלי כך אני משלח לזבוב ויפרע מכם. כך עשרת השבטים מרדו בהקב"ה ובטלו את התורה שנאמר (ירמיה ה, יב) כחשו בה' ויאמרו לא הוא הביא עליהם הזבוב שנאמר (ישעיה ז, יח) ישרוק ה' לזבוב זה סנחריב הוי אם בטלו ישראל את המצות כאילו מקללין אב ואם ואין אב אלא הקב"ה שנאמר (שם סד, ז) ועתה ה' אבינו אתה. וְאֵם זו התורה שנאמר (משלי א, ח) ואל תטוש תורת אמך והיא מגודלת בסיני שנאמר (שם ד, יא) בדרך חכמה הוריתיך: