שמות רבה כג טו


טו. עריכה

דבר אחר "סוּס וְרוֹכְבוֹ רָמָה בַיָּם" סוסיהם ורוכביהם לא נאמר אלא סוס ורוכבו מלמד שנטל הקדוש ברוך הוא שר שלהם תחלה והשליכו לתוך הים. עזי וזמרת יה עזי הוא ועטרה לראשי והוא כחי. "וַיְהִי לִי לִישׁוּעָה" יהי לי אין כתיב כאן אלא ויהי לי לישועה היה לי ויהיה לי. "זֶה אֵלִי וְאַנְוֵהוּ" אמר רבי ברכיה בא וראה כמה גדולים יורדי הים משה כמה נתחבט ונתחנן לפני המקום עד שראה את הדמות שנאמר (שמות לג, יח) הראני נא את כבודך אמר לו הקדוש ברוך הוא (שם, כ) לא תוכל לראות את פני ובסוף הראה לו בסימן שנאמר (שם, כב) והיה בעבור כבודי החיות הנושאות את הכסא אינן מכירות את הדמות ובשעה שמגיע זמנן לומר שירה הן אומרים באיזה מקום הוא אין אנו יודעות אם כאן הוא אם במקום אחר הוא אלא בכל מקום שהוא (יחזקאל ג, יב) ברוך כבוד ה' ממקומו ועולי הים כל אחד ואחד מראה באצבעו ואומר זה אלי ואנוהו אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל בעולם הזה אמרתם לפני פעם אחת זה אלי אבל לעתיד לבא אתם אומרים אותו דבר שתי פעמים שנאמר (ישעי' כה, ט) ואמר ביום ההוא הנה אלהינו זה קוינו לו ויושיענו זה וגו':