שמות רבה יז ב

<< · שמות רבה · יז · ב · >>

ב. עריכה

דבר אחר "וּלְקַחְתֶּם לָכֶם אֲגֻדַּת אֵזוֹב" הדא הוא דכתיב (שיר ב, ג) כתפוח בעצי היער למה נמשל הקדוש ברוך הוא לתפוח לומר לך מה תפוח זה נראה לעין בלא כלום ויש בו טעם וריח כך הקדוש ברוך הוא (שם ה, טז) חכו ממתקים וכלו מחמדים ונראה לעובדי כוכבים ולא רצו לקבל התורה והיתה התורה בעיניהם כדבר שאין בו ממש ויש בו טעם וריח טעם מנין שנאמר (תהלים לד, ט) טעמו וראו כי טוב ה' ויש בו מאכל דכתיב (משלי ח, יט) טוב פריי מחרוץ ומפז ויש בה ריח שנאמר (שיר ד, יא) וריח שלמותיך כריח לבנון אמרו ישראל אנו יודעין כחה של תורה לפיכך אין אנו זזין מן הקדוש ברוך הוא ותורתו שנאמר (שם ב, ג) בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי וכן יש דברים שהן נראין שפלים וצוה הקדוש ברוך הוא לעשות מהן כמה מצות האזוב נראה לאדם שאינו כלום וכחו גדול לפני האלהים שמשל אותו לארז בכמה מקומות בטהרת מצורע בשריפת הפרה ובמצרים צוה לעשות מצוה באזוב שנאמר ולקחתם אגודת אזוב וכן בשלמה אומר (מ"א ה, יג) וידבר על העצים מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יוצא בקיר ללמדך שהקטן וגדול שוין לפני הקדוש ברוך הוא ובדברים קטנים הוא עושה נסים ועל ידי אזוב שהוא שפל שבאילנות גאל את ישראל הוי כתפוח בעצי היער: