שמות רבה ט ז

<< · שמות רבה · ט · ז · >>

ז.    [ עריכה ]

"וַיַּשְׁלִיכוּ אִישׁ מַטֵּהוּ [וַיִּהְיוּ לְתַנִּינִם]" אמרו יוחני וממרא למשה תבן אתה מכניס לעפריים אמר להם למתא ירקא ירקא שקול.

"וַיִּבְלַע מַטֵּה אַהֲרֹן אֶת מַטֹּתָם" הדא הוא דכתיב (משלי כט יא) כל רוחו יוציא כסיל וחכם באחור ישבחנה הכסיל מוציא כל דבריו בפעם אחת כשיבא לריב עם חבירו וחכם באחור הוא מסלקו. דבר אחר כל רוחו יוציא כסיל הרשע הזה משהוציא כל עצתו אחר כן חכמו של עולם באחור ישבחנה שכן אתה מוצא באחשורוש שעמד ובטל מלאכת בית המקדש לפיכך לא מלך אלא על חציו של עולם מה כתיב בו (אסתר א, ד): "בהראותו את עושר כבוד מלכותו וגו'" אמרו רבותינו זכרונם לברכה (אסתר רבה ב, א) ששה גיסין היה מראה להם בכל יום ויום ואין אחד מהן דומה לחבירו ואחר כך הוא משלח לכל גדולי המלכות ורבי חייא בר אבא אמר מיני יציאות הראה להם רבי לוי אמר בגדי כהונה הראה להם נאמר כאן "תפארת גדולתו" ונאמר להלן (שמות כח ב) ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך וגו' מה תפארת האמור להלן בגדי כהונה גדולה אף תפארת האמור כאן בגדי כהונה גדולה וחכם באחור ישבחנה שהפיל הקדוש ברוך הוא עצתו והרג את ושתי. דבר אחר כל רוחו יוציא כסיל זה פרעה שהיה מלעיג על הקדוש ברוך הוא שהיה סבור שמעשה כשפים הן מה שעשו משה ואהרן וקרא לכל בני ביתו לעשות כמותם הוי כל רוחו יוציא כסיל זה פרעה וחכם באחור ישבחנה זה הקדוש ברוך הוא שנאמר (איוב ט ד) חכם לבב ואמיץ כח באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא אם יבלע תנין את תניניהם של מצרים מנהגו של עולם הוא נחש בולע נחש אלא יחזור לברייתו ויבלע את תניניהם מהו ויבלע מטה אהרן את מטותם אמר רבי אלעזר נס בתוך נס מלמד שחזר המטה מטה כברייתו ובלע אותן כשראה פרעה כן תמה ואמר ומה אם יאמר למטה בלע לפרעה ולכסאו עכשיו הוא בולע אותו אמר רבי יוסי בר רבי חנינא נס גדול נעשה במטה שאף על פי שבלע כל אותן המטות שהשליכו שהיו רבים לעשות מהן עשרה עומרים ולא הועבה וכל מי שרואה אותו אומר זה מטה אהרן מכאן שהיה מטה אהרן סימן טוב לעשות בו נסים ונפלאות לדורות: