שמות רבה טו טז

<< · שמות רבה · טו · טז · >>

טז. עריכה

דבר אחר "וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם לֵאמֹר" מה הקדוש ברוך הוא עושה במצרים בשביל ישראל אמר רבי יצחק נפחא משל למטרונה שהיתה מקטרגת למלך נתנה בפילקי והלך לו היה עמה המלך בפילקי אמרו לו מה איכפת לך אמר להם כל הימים שאני עמה אינה נוטלת שם רע כך נשתעבדו ישראל במצרים ונגלה הקדוש ברוך הוא כביכול עמהם שנאמר (בראשית מו, ד) אנכי ארד עמך מצרימה וכן בבבל שנאמר (ישעי' מג, יד) למענכם שלחתי בבלה וכן במדי שנאמר (ירמי' מט, לח) ושמתי כסאי בעילם ואין עילם אלא מדי שנאמר (ישעי' כא, ב) עלי עילם צורי מדי ביון היה הקדוש ברוך הוא עמהם שנאמר (זכריה ט, יד) וה' עליהם יראה ויצא כברק חצו אמרו לו להקדוש ברוך הוא כל כך למה אמר להם כל הימים שאני עמהם אין נוטלין שם רע במצרים הייתי עמהם ונמצאת שלימה שנאמר (שיר ד, יב) גן נעול אחותי כלה בבבל הייתי עמהם ונמצאת שלימה שנאמר (דניאל ג, יז) הן איתי אלהנא די אנחנא פלחין במדי הייתי עמהם ונמצאת שלימה שנאמר (אסתר ג, ב) ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה ביון לא כתבו על קרן השור שאין להם חלק באלהי ישראל באדום אם הקדוש ברוך הוא יאמר הן מי יאמר לאו שנאמר (ישעי' סג, א) מי זה בא מאדום אמר רבי שמואל בר נחמן משל לעשיר שיצא בשעת הקיץ היו אנשים אומרין בגורן הוא מה עשה נכנס ובידו פרכיל של ענבים כדי שידעו הכל שבא מן הכרם כך העובדי כוכבים אמרו להם לישראל היכן אלהיכם שנאמר (דברים לב, לז) אי אלהימו (ישעי' מז, ח) ועתה שמעי נא זאת עדינה היושבת לבטח וגו' מה הקדוש ברוך הוא עתיד לעשות לה (דברים שם, מב) אשכיר חצי מדם ולא זאת בלבד אלא שעתיד לדרכן שנאמר (ישעי' סג, ג) פורה דרכתי לבדי והוא עתיד לדרוך במנעלו לכל גדולי אדום שנאמר (תהלים ס, י) על אדום אשליך נעלי: