שמות רבה ז ב

<< · שמות רבה · ז · ב · >>

ב.    [ עריכה ]

הדא הוא דכתיב (איוב לג, כט): "הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר" שלש פעמים ממתין לאדם שאם עשה תשובה מוטב ואם לאו הוא מגלגל עליו את הראשונות.

וכן אתה מוצא כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה (שמות ג, י): "לכה ואשלחך אל פרעה" אמר תחלה (שם ד, א) "והן לא יאמינו לי" ואחר כך אמר (שם, י) "לא איש דברים אנכי" ואחר כך אמר (שם, יג) "שלח נא ביד תשלח" הרי שלש פעמים וכיון שלא חזר בדבריו ואמר (שם ו, יב) "הן בני ישראל לא שמעו אלי" נתייחד הדיבור על אהרן עמו הדא הוא דכתיב "וידבר ה' אל משה ואל אהרן":