שמות רבה ו ג

<< · שמות רבה · ו · ג · >>

ג.    [ עריכה ]
דבר אחר "וידבר אלהים אל משה" רבי מאיר אמר משל למלך בשר ודם שהיה משיא בתו קרא לקרתני אחד להיות סרסור ביניהן התחיל מדבר בגסות כנגדו אמר המלך מי הגיס את לבך לא אני הוא שעשיתיך סרסור.

כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה מי גרם לך שתרבה דברים הללו אני הוא שגדלתי לך.

ורבי יהודה אמר כך אמר משה בשעה שאמרת לי (שמות ג, י): "לכה ואשלחך אל פרעה" במדת רחמים אמרתי לי שאתה עתיד לגואלן שמה עד שבאתי נהפכה למדת הדין אמר לו הקדוש ברוך הוא "אני ה'" במדת רחמים אני עומד הוי "ויאמר אליו אני ה'":