שיר השירים רבה ה ט


ט.    [ עריכה ]
מה דודך מדוד היפה בנשים אומות העולם אומרים לישראל: מה דודך מדוד, מה אלוה הוא מאלוהות, מה פטרון הוא מפטרונין? ישראל אומרים להם: דודי צח ואדום. צח לי בארץ מצרים וגו' ואדום למצרים. צח לי בארץ מצרים, שנאמר (שמות י"ב) ועברתי בארץ מצרים וגו'. ואדום למצרים, שנאמר (שם י"ד) וינער ה' את מצרים. צח לי בים, שנאמר (שם) ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. ואדום לי בים, שנאמר: וינער ה' את מצרים בתוך הים. צח לי בעוה"ב. ואדום לי בעולם הזה. רבי לוי בר חייתא אמר: בה תלת. צח לי בשבת. ואדום לי כל ימי השבת. צח לי בראש השנה. ואדום לי כל ימות השנה. צח לי בעולם הזה. ואדום לי בעולם הבא. דגול מרבבה אמר רבי אבא בר כהנא: מלך בשר ודם מעטיפתו ניכר, ברם הכא, הוא אש משרתיו אש ואתא מרבבות קדש, ואות הוא בתוך רבבות קדש: