פעם אחד הוכיח אותנו להתפלל בכונה ובכחות; כמבאר בספריו הרבה, שצריכין להכריח עצמו מאד לתפלה ולהתפלל בכל כחו. ואמר ש״תפלה שלכם בכח הוא כמו שמשכתי אני את החבל עם האנקיר כשהייתי על הספינה״ – הינו: בהיותו על הספינה היה פעם אחד בשעת הדחק שהיו מכריחים את כל אנשי־הספינה שימשכו בכל כחם את החבל הנ"ל, והייתי מושך בכל כחי החבל, אבל באמת לא הכנסתי שום כח רק היה לַפָּנִים[1], כי הכרחתי להראות לפניהם כאלו אני מושך בכל כחי, כך הוא התפלה שלכם בכח ובכונה, כלומר: שעדין אין אנו מכניסין כל כחנו באמת לתוך התפלה:

  1. ^ למראית עין.