יש אנשים כשרים שאין להם פרנסה ויש להם דחק ובלבולים גדולים מזה, והוא טובה להעולם. ודע שיש דיבורים יקרים שיוצאים על ידי בלבולים דיקא. אך יש חלוקים בין הבלבולים, וכמובא במדרש (בראשית רבה יז, ו) שיש תרדמה של נבואה, כמו שכתוב (בראשית ט"ו, י"ב): "ותרדמה נפלה על אברם". ויש תרדמה של שטות וכו'. "תרדמה" הוא בלבול הדעת: