שולחן ערוך יורה דעה רסז ס


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

המשחרר חצי עבדו בשטר לא קנה העבד את חציו ונשאר עבד כמו שהיה. אבל אם שחרר חציו בכסף, שנתן לו דמי חציו כדי להשתחרר -- קנה. והוא חציו בן חורין.     במה דברים אמורים? בשחרר חציו בשטר ונשאר בו חצי האחר. אבל אם מכרו או נתנו לאחר -- בין שהיה השחרור והמכירה או הנתינה כאחד, בין שקדם המכירה או הנתינה לשחרור -- קנה העבד את חציו והלוקח או המקבל חצי האחר.

וכן עבד של שני שותפים ששחרר אחד מהם את חלקו -- אפילו בשטר -- קנה, והוא חצי בן חורין.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(עב) לא קנה העבד כו'. דגמרינן לה לה מאשה מה אשה חציה לא אף עבד חציו לא:

(עג) אבל אם מכרו או נתנו לאחר. חציו השני:

(עד) בין שהיה כו' קנה כו'. כיון דבשעת השחרור יצא מרשותו לגמרי אבל שחרר תחלה חציו ואח"כ מכר חציו לא קנה:


ט"ז

לא קנה העבד חציו. דגבי שטר כתיב לה וגמרינן מאשה דאשה ודאי לא מיקניה חציה אבל בכסף אין שום לימוד ע"כ מסברא קני החצי:

והלוקח או המקבל כו'. דהא נפיק העבד כולו מיניה כמו בגט אשה:

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש