שולחן ערוך יורה דעה רסז נח


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

הכותב שטר אירוסין לשפחתו -- אף על פי שאמר לה "צאי בו לחירות והתקדשי בו" -- אין זה לשון שחרור ואינה לא מקודשת ולא משוחררת (שם ספ"ו מה"ע).    (אבל אם אמר לה התקדשי גרידא אמרינן ודאי שחררה מעיקרא וחלו הקידושין) (ב"י בשם רש"י וכן משמע בגמרא פרק השולח)

מפרשים

באר היטב

▲ חזור לראש