שולחן ערוך יורה דעה רמב יב


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

אם בני ביתו של תלמיד הוצרכו להוראה ושאלו לו -- לא יורה להם במקום רבו: (ולא כל מי שמת רבו מותר לישב ולהורות אא"כ הגיע להוראה) (טור בשם הרמב"ם):

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(יח) ולא כל מי שמת כו'. הג"ה זו צ"ל בריש סעיף י"ג ולא כל מי שמת רבו מותר לישב ולהורות אלא אם כן הגיע להוראה וכל תלמיד שלא הגיע להוראה כו' כן צ"ל וכן הוא בטור בשם הרמב"ם שוב מצאתי כן בספרי ש"ע הישנים ולקמן ס"ק מ"ו יתבאר עד כמה מיקרי לא הגיע להוראה:באר היטב

(יג) ולא:    כתב הש"ך דהג"ה זו צ"ל בריש סי"ג קודם תלמיד שלא הגיע וכו' כי שם מקומה.▲ חזור לראש