פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

כל דבר שדרך להקפיד עליו - חוצץ, ואם לאו - אינו חוצץ, אא"כ היה חופה את רובו. (רמב"ם פ"ג):

הגה: שחרורית הדבוק ביורה מבחוץ הוי כדופן הכלי ודרכו בכך ואינו חוצץ (ב"י ס"ס ק"כ בשם הרא"ש):

מפרשים

באר היטב

(ב) מבחוץ:    ומשמע דבפנים הוי חציצה ומ"מ דוקא אם הוא בדרך שמקפידין עליו כמ"ש בסי' ק"כ סי"ג. ט"ז.▲ חזור לראש