פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

גבאים שנוטלים מכס לאלילים אסור ליתן להם:

הגה: וכן בכאן אינו אסור אלא כשנופל השכר לצרכי עבודת כוכבים עצמה אבל כשנופל לכיס בני המדינה אע"'פ שהם קונים צרכי עבודת כוכבים שרי. (טור):

מפרשים