פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

כתב המלא חסר או החסר מלא או שכתב מלה שהיא קרי וכתיב בקריאתה כגון שכתב ישכבנה במקום ישגלנה או ובטחורים במקום ובעפולים וכיוצא בהן פסול:

הגה: ויש עוד דברים שנהגו בהן הסופרים כמו שהעתיקו איש מפי איש כמו באותיות גדולות וקטנות והנקודות והמשוכות.

ועוד נהגו במנין השיטין לעשותם לא פחות ממ"ח ויש אומרים מ"ב ולא יותר מס'.

ועוד נהגו בראשי השיטין למעלה משירת הים ה' שיטין, וזה התחלתן:

  • הבאים. ביבשה. ה'. מת. במצרים.

וכן למטה מהשירה ה' שיטין והתחלתן:

  • ותקח. (אחריה). סוס. ויצאו. ויבאו.

ולמעלה משירת האזינו ששה שיטין, והתחלתן:

  • ואעידה. אחרי. הדרך. באחרית. להכעיסו. קהל.

ולמטה ה' שיטין והתחלתן:

  • ויבא. וידבר. אשר. הזאת. [אשר].

וכל אלו הדברים למצוה, ואם שינה לא פסל (הכל מלשון הטור):

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ח) ולמטה ה' שיטין והתחלתן ויבא וידבר וכו'. וברמב"ם איתא ויבא לדבר אשר הזאת אשר כו' וכ' בספר מע"מ דף פ"א ע"ד ובטור הועתק זה בשבוש ונפלאתי על רמ"א ורמ"י שהאמינו למדפיסים ולא דקדקו אחריהם והעתיקום כמו שהוא בדפוסי הטורים עכ"ל ותימה אמאי לא קשיא ליה נמי הכי ברישא בשירת הים שכתבו למטה מהשירה חמשה שיטין והתחלתן ותקח סוס ויצאו ויהיו והדבר פשוט שהוא טעו' דאין שם תיבת ויהיו כלל במקרא גם א"א לכוון כך השורות במקרא ע"ש וברמב"ם איתא ותקח אחריהם סוס ויצאו ויבאו ע"ש ועיין עוד ברמב"ם כמה דינים ומנהגים בכתיבת ס"ת:באר היטב

▲ חזור לראש