שולחן ערוך יורה דעה יג א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

בהמה, חיה, ועוף, - טעונים שחיטה. דגים וחגבים – אין טעונים שחיטה.

הגה: ומותר לאוכלם מתים, או לחתוך מהם אבר לאוכלו. אבל אסור לאכלן חיים, משום בל תשקצו (הגהות מיימוני פ"א מהלכות שחיטה סק"ג. הגהות מרדכי. ותוספות ד"ה דלא, במסכת שבת דף צ' ע"ב ותוס' בע"ז דף ל"ח ד"ה לעולם).

מפרשים

ט"ז

דגים וחגבים. דגים כתיב בהו אם את כל דגי הים יאסף להם באסיפה בעלמא סגי וזה כתיב במקום שנזכר שחיטה בבהמות וחגבים אתקיש לדגים דכתיב ולכל נפש החיה הרומשת במים אלו דגים ולכל נפש השורצת על הארץ אלו חגבים:

באר היטב

פתחי תשובה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש