שולחן ערוך חושן משפט תי ח


שולחן ערוך

האומר לחבירו לחפור בור בר"ה וחפרו החופר חייב והמשלח פטור:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

והמשלח פטור:    משום דאין שליח לדבר עבירה וע"ל בר"ס קפ"ב:באר היטב

קצות החושן

▲ חזור לראש