שולחן ערוך חושן משפט שצ ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

וכן אם היתה מהלכת בר"ה ונתזו צרורות מתחת רגליה לרשות הניזק ושבר את הכלים משלם חצי נזק והוא הדין לתרנגולים שהדסו והעלו עפר או צרורות ושברו וכן חזיר שהיה נובר באשפה והתיז צרורות והזיק משלם חצי נזק:

מפרשים

 

וכן אם היתה מהלכת בר"ה כו':    קמ"ל בזה דאע"ג דצרורות דין רגל יש לו ופטור על הזיקו בר"ה מ"מ כיון דהצרורות נתזו משם ברשות הניזק בתר הניזק אזלינן וחייב:

וה"ה לתרנגולים כו':    שכל שאורחא הוא והיזק בא מכחו דין צרורות יש לו:

שהדסו והעלו עפר:    פי' ברשות הניזק או ברשות הרבים ונתזו לרשות הניזק והזיקו וכנ"ל:
 

(ה) משלם:    קמ"ל בזה דאע"ג דצרורות דין רגל יש לו ופטור על היזקו בר"ה מ"מ כיון דנתזו משם לרשות הניזק בתר הניזק אזלינן וחייב. שם.

(ו) שהדסו:    שכל דאורחא הוא והניזק בא מכחו דין צרורות יש לו. שם.

(ז) והעלו:    פירוש ברשות הניזק או בר"ה ונתזו לרשות הניזק והזיקו. שם.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש