שולחן ערוך חושן משפט שעא ג


שולחן ערוך

גזל שדה ונטלוה מציקין בכח המלך אם מכת מדינה היא כגון שלקח המלך שדות או בתים של כל אנשי המדינה אומר לו הרי שלך לפניך ואם מחמת הגזלן נלקחה חייב להעמיד לו שדה אחרת:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ש"ך - שפתי כהן

(ו) חייב להעמיד לו שדה אחרת כמות' ע"ל סי' שפ"ז ס"ק א' שהעליתי דדין זה קנס הוא מדרבנן ונ"מ לענין שאם מתלא קנסו בנו אחריו ועוד נ"מ בזה ע"ש:


ט"ז

באר היטב

קצות החושן

פירושים נוספים

▲ חזור לראש