שולחן ערוך חושן משפט שסד ד


שולחן ערוך

חטף לשון כסף מיד חבירו בפני עד אחד ואמר חטפתי ודידי חטפתי חייב להחזיר:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ודידי חטפתי חייב להחזיר:    הוא ג"כ מטעם הנ"ל דה"ל מחויב שבועה נגד העד שלא חטף ואינו יכול לישבע שהרי מודה שחטף וכ"כ בטור בהדיא:באר היטב

קצות החושן

▲ חזור לראש