שולחן ערוך חושן משפט שמט ד


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

עבד שגנב מחזירין קרן לבעלים אם הוא בעין ואם אינו בעין אין בעליו חייב לשלם נשתחרר העבד חייב לשלם אם יש לו:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

עבד שגנב כו':    דעבד ג"כ אין לו ממון דמה שקנה עבד קנה רבו:

אין בעליו חייבין לשלם:    ז"ל הטור אין בעליו חייבין לשלם ולא כל דבר שמזיק כיון שהוא בן דעת ובעלים אינן יכולין לשמרו שאם יקניטנו ילך וידליק גדישו של חבירו ונמצא מחייב רבו מנה בכל יום:באר היטב

קצות החושן

▲ חזור לראש