פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך חושן משפט רעג יא


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

דבר המופקר שבא אחד ושמרו והיה מביט בו שלא יטלנו אדם לא זכה עד שיגביהנו אם הוא מטלטל או יחזיק בקרקע כדרך שקונים הלקוחות:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

והיה מביט בה כו':    דקי"ל הבטה בהפקר לא הוה כזכייה:

עד שיגביהנה אם הוא מטלטל:    פירוש אם הוא טלטל שאפשר להגביה ואם אין יכול להגביה קנייתו הוא במשיכה וכמ"ש המחבר לשונו ריש סימן קצ"ח והוא דעת הרמב"ם ומור"ם כ' שם דיש חולקין והוא דעת הטור דאף דאפשר להגביה אם אין דרכו להגביה קנה גם במשיכה ואם הגביה דבר שאין דרכו להגביה קנה לכ"ע וע"ש ובטור שכ' שני הדעות ע"ש:באר היטב

(ט) מביט:    דקי"ל הבטה בהפקר לא הוי כזכיה. שם.


(י) מטלטל:    פירוש שאפשר להגביה ואם א"י להגביה קנייתו במשיכ' וכמ"ש בריש סימן קצ"ח ושם כת' הרמ"א דין י"ח דאף דאפשר להגביה אם אין דרכו להגביה קנה גם במשיכ' ואם הגביה דבר שאין דרכו להגביה קנה לכ"ע וע"ש. שם.קצות החושן

▲ חזור לראש