שולחן ערוך חושן משפט רעג א


שולחן ערוך

כל דבר של הפקר כל הקודם בו זכה בין שהוא דבר מופקר ועומד בין שהיו לו בעלים והפקירוהו:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

בין שהוא דבר מופקר ועומד:    פי' כגון אלו שכתב הטור והמחבר בסמוך סי"ב:

בין שהיו לו בעלים:    ויכולין אפי' הבעלים עצמן להקדים נפשם לחזור ולזכות בו בהגבהה או במשיכה במטלטלים או בחזק' בקרקע כמ"ש הטור והמחבר בסמוך ס"ז:באר היטב

קצות החושן

▲ חזור לראש