שולחן ערוך חושן משפט רסז כו


שולחן ערוך

כל אותן הימים שמיטפל באבידה קודם שימכרנה בב"ד אם האכילן משלו נוטל מהבעלים בלא שבועה מפני תיקון העולם:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

נוטל מהבעלים בלא שבועה:    פירוש אף על גב דבשאר עניינים אין אדם מוציא מיד שכנגדו בלא שבועה אפי' הוציא ברשות וכמ"ש לעיל בסימן צ"א ס"ג וצ"ג סט"ו כאן נוטל בלא שבועה וכ"ש דאם שכרן ומהשכר שקיבל האכילן דאין בעל האבידה יכול להשביעו כמה קיבל וכמה הוציא ופשוט הוא:

מפני תיקון העולם:    מפורש בסעיף שאחר זה:באר היטב

▲ חזור לראש