שולחן ערוך חושן משפט רסז טו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

הכריז ולא באו הבעלים תהא המציאה מונחת אצלו עד שיבא אליהו:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

המציאה מונחת אצלו:    שנא' ואם קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל תוך ביתך:

ש"ך - שפתי כהן

(יג) עד שיבא אליהו. וכן כ' הרמב"ם ואף ע"ג דלעיל סי' ר"ס ס"ט ס"ל להרמב"ם ומחבר דזכה בו היינו בדבר שאין בו סי' אבל הכא מיירי בדבר שיש בו סי' דאיכא למיחש כל שעה שמא יבא בעליו לכך יהא מונח עד שיבא אליהו ודו"ק:


ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש