שולחן ערוך חושן משפט רנג כה


שולחן ערוך

שכיב מרע שאמר תנו חלק לפלוני בבור היין שיש לי, יטול רביע היין. אמר תנו לו בו חלק לחבית, הרי מיעט, ויטול שמינית היין. אמר תנו לו בו לקדרה, נוטל חלק שנים עשר מן היין. אמר תנו לו בו לטפיח (פי' כלי קטן לשתות בו), נוטל חלק מששה עשר מהיין שבבור, שהרי גילה דעתו שלחלק מועט נתכוין, ואין למדים מהשיעורים האלו לדין אחר.

הגה: וי"א דבכולן אין לו חלק אלא כל שהוא (טור בשם ר"י והרא"ש). וכל זה דווקא במתנה, אבל במכר אמרינן בכי האי גוונא הדמים מודיעים (המגיד פי"א דזכיה ונ"י בשם הר"ן).

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

הדמים מודיעים:    פי' לפי הדמים שנותנים נותנים לו חלק וע"ל סי' ר"ך:


ט"ז

באר היטב

(נב) מודיעים:    פי' לפי הדמים שנתן נותנים לו חלק וע"ל סי' ר"כ. שם.קצות החושן

▲ חזור לראש