שולחן ערוך חושן משפט רמא ח


שולחן ערוך

נתן שור לחבירו על מנת להחזירו בתוך ל' יום, ומת בתוך הזמן -- פטור מלשלם.

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ומת כו':    פי' השור:

פטור מלשלם:    ורשב"ם בפרק יש נוחלין כ' דאפילו בגניבה ואבידה פטור דאינו עליו אלא שומר חנם קודם זמן חזרתו לו ובד"מ הביאו:


ט"ז

באר היטב

קצות החושן

▲ חזור לראש