שולחן ערוך חושן משפט רלא כז


שולחן ערוך

רשאים בני העיר לקוץ להם שער לכל דבר שירצו ולהתנות ביניהם שכל מי שיעבור קונסים אותו כך וכך:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ש"ך - שפתי כהן

(א) רשאים בני העיר. עיין בתשובת ר"מ אלשיך סי' מ"ה ובתשו' מ"ע סי' ע"ג:באר היטב

(כד) שער:    עיין בתשובת ר"מ אלשיך סי' מ"ה ובתשו' מ"ע סי' ע"ג.▲ חזור לראש