שולחן ערוך חושן משפט רטז א


שולחן ערוך

המוכר פרדס לחבירו צריך שיכתוב לו קנה לך דקלים ותמרים והוצין (פי' ענפי דקל שעושין מהן מחיצה) ואע"פ שקנה כל אלו אע"פ שלא פירש אותם נויי השטר הוא:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

המוכר פרדס לחבירו כו':    כן הוא ל' הרמב"ם פכ"ד דמכירה אבל בגמרא פ' המוכר את הבית דף ס"ט ע"ב אינו מזכיר פרדס אלא ז"ל א"ר יודא האי מאן דמזבין ארעי' לחבריה צריך למכתב ליה קנה לך דקלין ותאנין והוצין וציצין ואע"ג דכי לא כתב ליה הכי קנה אפי' הכי שופרא דשטרא הוא עכ"ל. ונראה דהרמב"ם לרבותא נקט פרדס דאע"ג דהוא מיוחד לאילנות אפ"ה יכתוב בפירוש שמכרו לו עם כל האילנות שבו כ"ש הקונה קרקע או שדה שאינו מיוחדת לאילנות לבד (וגם האילנות מכורין בכללו כמ"ש בגמרא וטור והמחבר סי' שלפני זה ס"ה שקנה בכללו כל האילנות שבו חוץ מחרוב המורכב וסדן השקמ') שצריך שיכתוב בפי' שקנה גם האילנות שבו ומדברי הגמרא והרמב"ם הנ"ל משמע שצריך שיפרש ויכתוב כל פרטי אילנות שבו אבל ל' הטור אינו כן אלא כתב בר"ס זה "שהקונה "שדה "טוב לו שיפרש בשטר שמכר אותו וכל האילנות שבו משמע דבזה שכתב לו וכל אילנות שבו סגי ודקדק הטור וכתב טוב לו שיפרש ללמדינו שהגמר' שכתבה צריך לכתוב לו ל"ד קאמר "צריך אלא עצה טובה הוא ללוקח וכדמסיק הרמב"ם והמחבר וכתבו נוי השטר הוא:

נוי השטר הוא:    ובגמרא נמי קאמר דשופרא דשטרא הוא וכנ"ל ופי' רשב"ם ז"ל דאפי' אתי לפני ב"ד טועין יהבינן ליה שהרי מפורשין בתוך השטר. וא"ת הא גם עתה איכא למיחש לב"ד טועין שיפסקו ליתן להלוקח גם חרוב המורכב וסדן השקמה כיון שנכתב בשטר מכירה סתם דלא שייר לנפשיה כלום י"ל דכולי האי לא טעו גם י"ל דב"ד שאינן בקיאין בדיני' רגילין להחמיר וכל מה דאינו מוכח מתוך השטר שמכר לו רגילין לפסוק בו המע"ה מ"ה אף שיהי' כתוב בשטר שמכר לו כל האילנות יאמרו שאין סדן השקמה והדומה לו בכלל וק"ל ועפ"ר מ"ש עוד מזה:


ט"ז

באר היטב

(א) נויי:    ובש"ס נמי קאמר שופרא דשטר' הוא ופרשב"ם דאפילו אתו לפני ב"ד טועין יהבינן ליה שהרי מפורשין בתוך השטר וא"ת הא גם עתה איכא למיחש לב"ד טועין שיפסקו ליתן להלוקח גם חרוב המורכב וסדן השקמה כיון שנכתב סתם בשטר מכירה דלא שייר לנפשיה כלום י"ל דכולי האי לא טעי גם י"ל דב"ד שאינן בקיאין בדינים רגילין להחמיר וכל מה שאינו מוכח מתוך השטר שמכר לו רגילין לפסוק בו המע"ה מש"ה אף שיהיה כתוב בשטר שמכר לו כל האילנות יאמרו שאין סדן השקמה והדומה לו בכלל. סמ"ע.קצות החושן

פירושים נוספים

▲ חזור לראש