פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך חושן משפט רד ג


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

הפוסק על שער שבשוק וקבל דמים ולא היה לו אותו המין שפסק עליו נתבאר בסימן ר"ט. (עי' לקמן סי' ר"ט סעיף ו'):

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

נתבאר בסימן ר"ט וע"ל בסי' ר"ט ס"ו:    ר"ל שם בסימן ר"ט ס"ו כתב המחבר דהפוסק בהיתר וחוזר צריך לקבל עליו מי שפרע ומור"ם כתב שם דהפוסק באיסור אין צריך לקבל עליו מי שפרע עיין שםבאר היטב

קצות החושן

▲ חזור לראש