שולחן ערוך חושן משפט קעו כז


שולחן ערוך

שנים שהלוו או שהפקידו לאחד ובא א' מהם ליטול חלקו או ליטול הכל נתבאר בסוף סי' ע"ז ואם אחד לווה משנים בשטר אחד ונכתב בשם האחד יתבאר בסי' זה

(וכן שותפין שלוה אחד מהן לצורך השותפות אם חבירו חייב לשלם ע"ל סימן ע"ז סעיף ב'):

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

באר היטב

קצות החושן

▲ חזור לראש