שולחן ערוך חושן משפט קמט כז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אריס שירד מאריסתו ואכלה ג' שנים אחר שירד החזיק:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ש"ך - שפתי כהן

(כו) אריס שירד מאריסתו כו'. עיין בתשו' מהרא"ן ששון סי' קט"ו ובתשו' מהרשד"ם סי' רמ"ט:


ט"ז

באר היטב

(לג) החזיק:    עיין בתשובת מהרשד"ם סי' רל"ה ורמ"ט (ואם ירד לתוכה קודם שירד מאריסתו אפי' החזיק ג' שנים אחר שירד מאריסתו אם יש לו חזקה. הביא בכנה"ג מחלוקת הפוסקים בזה ע"ש שכתב ז"ל ותמהני ממהר"א ששון סי' קט"ו שכ' בפשוט כל שהחזיק ג' שנים אחר שירד מאריסותו אע"פ שלא יצא מהקרקע עלתה לו חזקה ולא הזכיר המחלוקת שיש בזה עכ"ל).קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש