שולחן ערוך חושן משפט קמז ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

בא שמעון ונמלך מלוי ואמר ליה הנני קונה שדה פלוני מראובן ובעצתך אקנה אותה אמר ליה לוי לך וקנה אותה שהיא טובה יש ללוי לערער עליה ולא איבד זכותו שהרי לא עשה מעשה ויש מי שאומר דדוקא כשהודה המערער שיעצו בכך אבל אם כפר ואמר להד"ם והלה הביא עדים לדבריו מחייבים המערער בכך:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

בא שמעון ונמלך בלוי כו'. המחבר נמשך כאן אחר דברי הרמב"ם שכ' דינים הללו יחד בפרק ט"ו מטוען. ולעיל סי' קמ"ו שם סי"ז נמשך בדבריו אחר לשון הטור מ"ה כתב האי דינא ג"כ שם ומה"ט כ' ג"כ כאן בל' "ויש "מי "שאומר דווקא כשהודה כו' ולעיל סי' קמ"ו סי"ז סתם וכתב כן ע"ש משום דברמב"ם לא נזכר דין זה מ"ה כתב בלשון ויש מי שאומר ודו"ק:באר היטב

קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש