שולחן ערוך חושן משפט יא ה


שולחן ערוך

נשים יקרות (או ת"ח שתורתו אומנתו) אם מזמנים אותם לבא לב"ד וכן אם הנתבע יכול למנות שליח שיבא במקומו לב"ד יתבאר בסימן צ"ו ובסי' קכ"ד:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ט"ז

באר היטב

קצות החושן

▲ חזור לראש